Gestalt přístup

20.01.2017

Gestalt terapie je humanisticky orientovaný psychoterapeutický směr, založený v 60. letech 20. století Fritzem Perlsem. Teoreticky je zakotven především ve fenomenologii, v existenciální filozofii, Gestalt psychologii a zenovém budhismu.

Gestalt terapie se zaměřuje primárně na rozšíření klientova uvědomění sebe sama a svého těla. Jedním z cílů Gestalt přístupu je celková integrace osobnosti klienta (myšlení, emocionálního prožívání, vnímání těla, tělesných prožitků, eventuelně i duchovního rozměru).

V počátcích byla Gestalt terapie převážně experimentální. Jako prostředek k uvědomění používala množství zážitkových experimentů, které měly sloužit k zpřítomnění pocitů, k jejich uvědomění, vyjádření a k převzetí odpovědnosti. Mezi nejznámější experimenty, které se používají dodnes, patří zejména "prázdná židle", "hraní rolí" a "dialog dvou židlí". V současně době však převažuje jako hlavní nástroj terapeutické práce dialog mezi klientem a terapeutem. Tento vzájemný vztah má zároveň existenciální rozměr, a tím i léčebný charakter:

"Cítím-li se být plně milován někým, na kom mi opravdu záleží, jsem celý u vytržení a cítím se krásný, dokonalý, půvabný, hluboký a moudrý. V přítomnosti toho, od koho vnímám bezvýhradné přijetí, se vynořují na povrch nejniternější sebehodnocení, sebeláska a sebepoznání. Jako bychom chtěli říci: "Když vím, že mne bezvýhradně přijímáš, uvedu tě do svého nejněžnějšího, neprostupnějšího, nejkřehčího, nejkrásnějšího a nejzranitelnějšího já." (Joseph Zinker)

Cíle Gestalt terapie

  • k hlubšímu sebepoznání a uvědomění si sebe sama v přítomném okamžiku: Jedná se o pochopení vlastních potřeb, myšlenek, pocitů, hodnot, řeči svého těla apod. Mnohdy žijeme ve strachu z budoucnosti (z toho, co bychom měli či musíme dělat) a zapomínáme naslouchat sami sobě. Umění prožívat a uvědomovat si sebe sama (tady a teď) nám umožňuje pochopit podstatu toho, co je teď pro nás důležité, co potřebujeme a do čeho má cenu investovat svoji energii.
  • k posunu od pocitu bezmoci k tvořivému utváření vlastního života: Jde o porozumění rigidním vzorcům chování - proč se některé věci v našem životě opakují a proč už obvyklé způsoby řešení problémů nefungují. Tvořivost je v Gestalt přístupu chápána jako podstata života, která může být vlivem našeho vývoje potlačena. Jinak řečeno, tvořivost je oslavou života, prohlašuje: "Mám rád sebe! Mám rád život! Jsem zde, abych utvářel a sám se také aktivně utvářím!". Zároveň je i odvážným činem, protože vyžaduje ochotu riskovat posměch a neúspěch, což vyžaduje osobní zralost.
  • k umění vidět vše jako jedinečné (sebe sama, druhé lidi i život jako takový): Život není černobílý a lidi není možné dělit na dobré a špatné. Ne každý člověk zapadá do škatulek, které jsme si vytvořili, abychom uchránili svoje ohrožené já. Gestalt přístup učí člověka nahlížet na věci, lidi nebo situace z různých úhlů tak, abychom pokud možno nepopírali žádnou stránku vlastní osobnosti. Vede k pokoře, k upřímné otevřenosti k sobě i k druhým lidem a v konečném důsledku i k větší vzájemnosti.
  • k umění poskytnout si oporu, říct si o ni a přijmout ji: Život je těžký, ale zároveň může být i smysluplný. Obtížnost i smysluplnost života mohou být dvě strany jedné mince. Abychom mohli vidět i druhou stranu (aniž bychom popřeli těžkost dané situace), potřebujeme se naučit poskytovat sami sobě oporu, umět si o ni požádat ostatní a umět ji i přijmout. Gestalt přístup se zaměřuje na hledání a posilování vnitřních zdrojů, ze kterých můžeme čerpat.
  • k umění žít zodpovědně a přitom si nepřestat hrát: Život v přítomnosti nevede k hédonismu (prostopášnosti), ale k poctivému přiznání si svých potřeb a svého prožívání v daném okamžiku a k zaujetí zodpovědného (uvědomělého) postoje. Gestalt přístup vybízí člověka k hlubšímu sebepoznání a k nepřesouvání své zodpovědnosti na ostatní. Zároveň však povzbuzuje k plnému prožívání přítomnosti, k umění hrát si a k odvaze zakoušet nové.

Napsal: Mgr. Pavel Jurníček

Literatura:

· Zinker, J.; Tvůrčí proces v Gestalt terapii, Era, Brno 2004
· Mackewn, J.; Gestalt psychoterapie, Portál, Praha 2004
· Polster, E, M.; Integrovaná Gestalt terapie, Albert, Boskovice 2000
· Perls, F a kol.; Gestalt terapie, Triton, Praha 2004
· Joyce, P., Sills, Ch.; Základní dovednosti v gestalt psychoterapii, Portál, Praha 2011
· Yontef, G. M.; Gestalt terapie - Uvědomování, dialog a proces, Triton, Praha 2009