Náš přístup

Jsme soukromé zařízení a služby jsou placené přímo klientem (nemáme smlouvu se zdravotními pojišťovnami). Tím Vám zaručujeme potřebné soukromí. Žádné informace z konzultací třetím stranám neposkytujeme.

Terapeutický kontrakt

Zde je základní charakteristika terapeutického vztahu a terapeutického kontraktu. 

HRANICE PROFESNÍHO VZTAHU

Vztah mezi terapeutem a klientem je vymezen prostorem, časem a účelem. Terapeut a klient se schází v předem dohodnutém prostoru. Mimo tento bezpečný prostor se nesetkávají. Konzultace probíhají v předem určený den a hodinu (to např. vylučuje konzultace po telefonu pokud se nedomluví jinak).

Vztah mezi terapeutem a klientem je dán účelem setkávání (poradenství, terapie nebo koučink). Nejedná se o vztah kamarádský, partnerský, ani milenecký. Tyto hranice zůstávají zachovány i po ukončení terapie.

PRAVIDLO DŮVĚRNOSTI

Informace sdělené v průběhu terapie se považují za důvěrné a terapeut se zavazuje k mlčenlivosti. Výjimkou jsou situace, kdy by klient ohrožoval na životě sám sebe nebo druhé. Dále situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů - např. sexuální zneužití apod.).

Z důvodů zajištění odbornosti si terapeut vyhrazuje právo konzultovat svoji práci v rámci supervize, případně intervize, to vše anonymně, aby chránil soukromí klienta. Pokud si klient přeje, aby některá témata zůstala přísně důvěrná, sdělí to terapeutovi.

ODVOLÁNÍ KONZULTACE

Odvolání konzultace je možné učinit nejpozději 24-48h před začátkem konzultace. Pokud se tak nestane, má terapeut nárok na úhradu konzultace v plné výši sjednané ceny.

Pokud se terapeut na danou konzultaci nedostaví či se neomluví min 24h před smluvenou konzultací, má klient právo na další konzultaci zdarma.

Teoretické zakotvení

Zde blíže charakterizujeme jednotlivé terapeutické směry, ze kterých vycházíme. Protože se stále vzděláváme, bližší teoretické terapeutické zakotvení najdete u každého terapeuta zvlášť.

Gestalt přístup

Gestalt terapie je humanisticky orientovaný psychoterapeutický směr, založený v 60. letech 20. století Fritzem Perlsem. Spolu s ostatními humanistickými směry se více než patologii orientuje na to dobré v člověku. Gestalt terapie se zaměřuje primárně na rozšíření klientova uvědomění sebe sama tady a teď. Jedním z cílů Gestalt přístupu je celková integrace osobnosti klienta (myšlení, emocionálního prožívání, vnímání těla, tělesných prožitků, eventuelně i duchovního rozměru).     
                                                       

Přístup zaměřený na člověka

Přístup zaměřený na člověka založil Carl R. Rogers, zakladatel humanistické psychologie, který věřil, že každý člověk má v sobě potenciál stát se tím, kým je, pokud jsou mu dány vhodné podmínky pro růst. O to se snaží v terapeutickém vztahu, který je založený na terapeutově opravdovosti, empatii a bezpodmínečném přijetí, a který je charakteristický ochotou jít do všech zákoutí klientova života, ať už jsou sebetemnější.