Náš přístup

Jsme soukromé zařízení a služby jsou placené přímo klientem, nikoliv zdravotními pojišťovnami. Tím vám zaručujeme potřebné soukromí, protože neposkytujeme žádné informace z konzultací třetím stranám.
_____________________________

Terapeutický kontrakt

Zde je základní charakteristika terapeutického vztahu a terapeutického kontraktu. 

HRANICE PROFESNÍHO VZTAHU

Vztah mezi terapeutem a klientem je vymezen prostorem, časem a účelem. Terapeut a klient se schází v předem dohodnutém prostoru. Mimo tento bezpečný prostor se nesetkávají. Konzultace probíhají v předem určený den a hodinu (to např. vylučuje konzultace po telefonu pokud se nedomluví jinak).

Vztah mezi terapeutem a klientem je dán účelem setkávání (poradenství, terapie nebo koučink). Nejedná se o vztah kamarádský, partnerský, ani milenecký. Tyto hranice zůstávají zachovány i po ukončení terapie.

PRAVIDLO DŮVĚRNOSTI

Informace sdělené v průběhu terapie se považují za důvěrné a terapeut se zavazuje k mlčenlivosti. Výjimkou jsou situace, kdy by klient ohrožoval na životě sám sebe nebo druhé. Dále situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů - např. sexuální zneužití apod.).

Z důvodů zajištění odbornosti si terapeut vyhrazuje právo konzultovat svoji práci v rámci supervize, případně intervize, to vše anonymně, aby chránil soukromí klienta. Pokud si klient přeje, aby některá témata zůstala přísně důvěrná, sdělí to terapeutovi.

ODVOLÁNÍ KONZULTACE

Odvolání konzultace je možné učinit nejpozději 24h před začátkem konzultace. Pokud se tak nestane, má terapeut nárok na úhradu konzultace v plné výši sjednané ceny.

Pokud se terapeut na danou konzultaci nedostaví či se neomluví min 24h před smluvenou konzultací, má klient právo na další konzultaci zdarma.

Teoretické zakotvení

Zde blíže charakterizujeme jednotlivé terapeutické směry, ze kterých vycházíme.

Gestalt přístup

Gestalt terapie je humanisticky orientovaný psychoterapeutický směr, založený v 60. letech 20. století Fritzem Perlsem. Spolu s ostatními humanistickými směry se více než patologii orientuje na to dobré v člověku. Gestalt terapie se zaměřuje primárně na rozšíření klientova uvědomění sebe sama tady a teď. Jedním z cílů Gestalt přístupu je celková integrace osobnosti klienta (myšlení, emocionálního prožívání, vnímání těla, tělesných prožitků, eventuelně i duchovního rozměru).

Analytický přístup

Analytická psychologie byla založena Carlem Gustavem Jungem a patří ke klasickým hlubinně psychologickým směrům. Ty předpokládají existenci nevědomí a nevědomých sil a konfliktů, které stojí v pozadí psychických problémů. Od těchto představ se odvozuje také jungovský přístup, ve kterém má vedle analytického zpracování nevědomých (traumatických) zkušeností a konfliktů velký význam podpora kreativního rozvoje a vlastní odpovědnosti za uspořádání života.  

Přístup Virginie Satirové

Virginia Satirová (1916-1988) je významnou představitelkou americké humanistické psychologie a je považována jednu z hlavních osobností, které se podílela při tvorbě základů rodinné psychoterapie. Podílela se na tvorbě prvního uceleného výcvikového programu rodinné terapie a na jeho šíření po celém světě. V roce 1972 vyšla její kniha The people making (Kniha o rodině, 1994, Práh), která byla přeložena do šestnácti jazyků a získala ocenění Americké Asociace pro rodinnou a manželskou terapii a čestný doktorát University ve Wisconsinu.

Přístup zaměřený na člověka

Přístup zaměřený na člověka založil Carl R. Rogers, zakladatel humanistické psychologie, který věřil, že každý člověk má v sobě potenciál stát se tím, kým je, pokud jsou mu dány vhodné podmínky pro růst. O to se snaží v terapeutickém vztahu, který je založený na terapeutově opravdovosti, empatii a bezpodmínečném přijetí, a který je charakteristický ochotou jít do všech zákoutí klientova života, ať už jsou sebetemnější.

Metoda EMDR

Vychází z předpokladu, že za normálních okolností se dokážeme vyrovnat s nepříjemnými vzpomínkami přirozeným způsobem. Pokud jsme však vystaveni velmi náročným, traumatizujícím, situacím, přirozený proces zpracování takových zážitků se zastaví. Nepříjemné vzpomínky zůstávají ve své původní podobě uloženy v mozku a navzdory času, který od události uplynul, se v nezměněné intenzitě stále vrací. V jejich souvislosti pak dochází k rozvoji psychických potíží.